Verslag 7e H-Lab InHolland

Het Future Now team was op 14 mei 2014 te gast bij Hogeschool Inholland in Haarlem voor het zevende H-lab.

Het thema van de dag was Stresstesting, een essentiële toets in de ontwikkeling van (nieuwe) businessmodellen voor (nieuwe) mediadiensten of producten. Tot voor kort was de klassieke vraag die werd gesteld bij het testen van businessmodellen ‘Hoeveel externe druk kan het model aan?’ Tot hoever buigt het model mee en wanneer barst het? Maar het afgelopen jaar leerden we binnen het project al dat binnen de dynamiek van het medialandschap de ‘oude’ tools niet altijd even bruikbaar zijn.

Voor dit zevende H-Lab bereidde Inholland de discussie voor rondom de vraag: ‘Wat is het probleem van de stresstest zoals we die nu gebruiken?’ Bij het stresstesten zet je de onzekere maar relevante gevolgen van belangrijke externe ontwikkelingen af tegen aspecten van het businessmodel. Dat is soms problematisch omdat het schaalniveau van trends en ontwikkelingen niet altijd overeenkomen met die van een businessmodel.

De tijdshorizon van een trend of onzekerheid die traditioneel wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een toekomstscenario is vaak 10, 20 jaar of meer en gaat bovendien veelal over macro-ontwikkelingen op verschillende domeinen (economisch, technologisch, demografisch, etc.) die bij het project The Future Now worden afgezet tegen een businessmodel voor een specifiek product of dienst van een MKB onderneming in een zeer dynamische sector (dus een micro-economisch schaalniveau met een levenscyclus van hooguit vijf jaar).

De kloof tussen die twee schaalniveaus is niet te overbruggen in een stresstest zoals we die kennen. Scenarioplanning waarin de elementen voor de stresstest worden vastgesteld, wordt veelal gebruik in grote organisaties als onderdeel van de strategieontwikkeling. Dat klinkt ook logisch want het schaalniveau van beiden sluit ook goed op elkaar aan: middellange termijn en een hoog abstractieniveau. Om nu de link naar het businessmodel als verbinding tussen het operationele niveau en de strategie voor de MKB-er in de media-industrie te leggen, kan het schaalniveau wellicht worden aangepast. Er werden drie opties besproken en bediscussieerd over hoe dat gedaan kan worden.

Timber Haaker (Innovalor) sloot met zijn presentatie over stresstesten aan op het idee omtrent het belang van het kiezen van het juiste schaalniveau om het businessmodel te kunnen confronteren met externe onzekerheden. Met name de heat map (uitkomst van de stresstest) die werd geprojecteerd op het Business Model Canvas werd enthousiast ontvangen. De kleurtjes op het eenvoudige canvas maakten in een oogopslag duidelijk waar de pijnpunten in het model zitten en waar dus actie gewenst is.

foto 2

Vervolgens was het woord aan Martijn van Horssen van 24/i Media. 24/i is marktleider voor TV app ontwikkelingen en werkt samen met TV fabrikanten, broadcasters en contenteigenaren. Hij nam ons mee in de snelveranderende wereld van smart tv’s en de ecologie van api ontwikkelaars. Er zijn vele partijen betrokken bij het aanbieden van een product of dienst aan de klant, maar iedereen is in principe inwisselbaar. De wellicht belangrijkste opmerking in het kader van het project The Future Now was de overtuiging van Martijn dat 24/i media over 5 jaar niet meer doet waar het nu mee bezig is. Binnen het bedrijf wordt continu gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen. De belangrijke issues waar een bedrijf als 24/i mee te maken heeft en waar continu op wordt gelet zijn: de opkomende concurrentie, de komst van een disruptieve technologie en de traagheid van partners. Binnen 24/i wordt gebruik gemaakt van het business model canvas omdat het snel werkt en het visuele maakt het goed inzichtelijk.

foto 3

GAME

Na dit inspirerende verhaal was het tijd voor het vervolg op de game waar in het vorige H-Lab voor het eerst mee is geëxperimenteerd. De game is dit keer ingezet als spelmethodiek om te stresstesten. De stresstest kreeg de vorm van een rollenspel waarbij de spelers de belangrijkste partners / rollen van partijen in de waardeketen op zich namen. Gezamenlijk werd bekeken welke onzekerheden, bezien door de bril van de spelers (dus contextgevoelig), het businessmodel onder druk zetten. Vervolgens werd gezamenlijk bekeken hoe deze spanning op het businessmodel getackeld kan worden.

Omdat we nu een eind op weg zijn in de tweede ronde van het project nam Harry van Vliet de deliverables voor dit project met de groep kort door. De middag werd afgesloten door Rogier Brussee die een toelichting gaf op het idee achter het ‘format case beschrijving’ en de tools. Hij besprak de feedback met de groep. Het was al met al een goed gevulde en leerzame dag.

 Kijk HIER voor de slides en extra info